STUDI TASAWUF

Tujuan

 1. Agar mahasiswa mampu memahami makna Tasawuf dan kedudukannya dalam struktur pengetahuan keislaman, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya;
 2. Agar mahasiswa mampu memahami kehidupan para sufi;

 

Topik Bahasan :

 1. Pengertian Tasawuf dan kedudukannya dalam ajaran Islam
 2.  Sejarah pertumbuhan dan perkembanganTasawuf
 3. Jenis-jenis tasawuf: falsafi, ilmi dan amali
 4. 4.      Jalan Menuju Tuhan: taubat, sabar, faqr, tawadhu’, tawakkul, ridha mahabbah, qona’ah, zuhud dan ma’rifah
 5. Relasi antara syariah, thariqat dan ma’rifah
 6. Para tokoh Sufi:
 7. Zunun al-Mishri dan konsep ma’rifat
 8. Rabi’ah ‘Adawiyah dan konsep mahabbah
 9. Al-Busthami dan konsep fana’, baqa’ dan ittihad
 10. Al-Hallaj dan konsep hulul
 11. Ibn ‘Arabi dan konsep wahdat al-wujud
 12. Al-Jilli dan konsep insan kamil
 13. Beberapa aliran tarekat dan tokoh-tokohnya: Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah dst.
 14. Tasawuf dalam kehidupan modern

 

Referensi :

Hamka, Tasawuf dari Abad ke Abad

al-Kalabazi, At-Ta’arruf li Mazhab at-Tasawuf

Harun Nasution,  Filsafat dan Mistisme dalam Islam

Nicholson, Reynold, The Mystics of Islam

al-Qusyairi, Ar-Risalah al-Qusyairiyyah

Schimmel, Annemarie, Mystical Dimesions in Islam

al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman

Abu Bakar aceh, Pengantar sejarah Sufi dan Tasawuf

Hamka, Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya

al-Ghazali, Ihya’Ulum al-Din. Jilil III dan IV

Sirhindi, pertemuan antara Tasawuf dan Syari’ah

Rajasa Mu’tasim, Bisnis Kaum Sufi: Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *