Category Archives: Filsafat Islam

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN

Mata Kuliah         : Studi Filsafat Islam

Bobot                    : 2 SKS

Pembina                : Drs. M. Zainuddin, MA.

 

I.Tujuan:

 

 1. Agar mahasiswa mampu memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam dan pemikiran-pemikiran para tokohnya, baik para tokoh filsafat Islam di dunia Timur maupun di dunia Barat;
 2. Agar mahasiswa mampu berpikir filosufis dan mampu membedakan paradigma berpikir filosufis, ilmiah dan agamis serta relasi antara ketiganya;
 3. Agar mahasiswa mampu memahami fenomena kehidupan dan ajaran agama secara radikal-substansial dengan pendekatan filosufis dan ilmiah.

 

II. Topik Pembahasan:

 

 1. Pengertian Filsafat Islam: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya;
 2. Latar Belakang Timbulnya Filsafat Islam;
 3. Filsafat Islam di Dunia Timur dan Pemikiran Para Tokohnya:

a. Al-Kindi                 : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b. Al-Farabi               : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

c. Ibn Sina                : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

d. Ibn Maskawaih      : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya   tentang Akhlak;

e. Al-Ghazali           : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya  tentang Akhlak dan Pendidikan;

g. As-Syuhrawardi   : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya tentang Epistemologi;

 1. Filsafat Islam di Dunia Barat dan Tokoh-tokohnya:

a. Ibn Bajah              : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b. Ibn Thufail            : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

c. Ibn Rusyd              : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

 

 1. Filsafat Islam Pasca Ibn Rusyd dan Tokoh-tokohnya:

a.Nasiruddin Thusi   : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b.Mulla Sadra           : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

c.Subziwari               : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

d.Muhammad Iqbal   : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

III. Referensi:

 

Al-Ghazali. 1972. Tahafut al-Falasifah. Bairut, Dar al-Kutub al-‘Araby.

Ibn Rusyd. tt. Tahafut at-Tahafut. Mesir, Dairat al-Ma’arif.

Hassan Hanafi. 1986. Al-Islam: Ashalah wa Mumarasah. Marsil Syurboniyyah.

————————-. Dirasah fi-‘l-falsafah al-‘Arabiyyah.

Arkoun. 1986. Tarikhiyyah al-Fikr al-‘Araby al-Islamy. Bairut, Markas al-Inma’ al-‘Araby.

‘Athif al-‘Iraqi. 1984. Tsaurat al-‘Aqli Fi-’l-Falsafat al-;Arabiyyah. Kairo, Dar al-Ma’arif.

De Boer. tt. The History of Philosophy in Islam. New York, Dover Publication Inc.

Amin Abdullah. 1995. Falsafah Kalam Di Era Posmodernisme. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jujun S. Suriasumantri. 1990. Filsafat ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.

——————————. 1989. Ilmu dalam Perspektif. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

A.Mustofa. 1997, Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Dakwah dan Usuluddin, Komponen MKDK, Bandung, Pustaka.

Abd. Qodir Djaelani. 1993,  Filsafat Islam, Surabaya, Bina Ilmu,

Abdul Baqi, Fuad. tt, Al-Mu’jam al-Mufahras li al-faz Al-Quar’an al Karim, Bairut,   Dar at-Turas al-‘Arabi.

Abdullah, Taufik dan Rusli Karim (eds). 1989,  Metodologi Penelitian

Agama,Yogyakarta, Tiara Wacana.

Ahmad Daudy. 1984, Segi-segi Pemikiran Falsafi Dalam Islam, Jakarta,

Bulan Bintang

Ahmad Hanafi. 1982, Pengantar Filsafat Islam, Bulan Bintang, Jakarta

Al Ahwani, Fuad. A. 1993, Filsafat Islam, cet. V, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Ali, Asghar. 1993, Islam dan Pembebasan, (terj), Yogyakarta, LKiS

Al-Qardhawi, Yusuf. 1989, Ar-Rasul wa-‘l-‘ilm, terj. Bandung, Rosda

Bakker, Anton.  1986, Metode-metode Filsafat, Jakarta, Galia Indonesia

Bandung,

Baqir, Ash-Shadr. 1994,  Falsafatuna, terjemahan Nur Mufid, Mizan, Jakarta

Departemen Agama RI. 1989, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang, Toha Putra

Hanafi, Ahmad. 1990, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

Ibrahim Madkour. 1987, Filsafat Islam Metode dan Penerapan, Yogyakarta

——————–, 1995, Aliran dan Teori Filsafat Islam, Jakarta, Bumi Aksara

Irma Fatimah (ed). 1992, Filsafat Islam : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, Yogyakarta, LESFI

Majid, Nurcholis. 1997, Kaki Langit Peradaban Islam, Jakarta, Paramadina

Mastuhu dan Deden Ridwan (eds). 1988, Tradisi Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu, Bandung, Pusjarlit.

Muhammad Yasir Nasution, 1988, Manusia Menurut Al-Ghazali, Jakarta, Rajawali Pers.

Nasr, Hoessein. 1996, Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Genosis,

terj. Bandung, Pustaka

Nasution, Harun. 1973, Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

Nasution, Harun. 1979, Kedudukkan Akal Dalam Islam, Jakarta, Yayasan Idayu.

Nasution, Hasyimsyah. 1999, Filsafat Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama

Oliver Leaman. 1989, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Rajawali Pers

Poerwantara, dkk. 1993, Seluk Beluk Filsafat Islam, PT. Remaja Rosdakarya, Putera

Syarif, M.M., 1996. Para Filosof Muslim, Bandung,  Mizan.

Yunasril Ali 1991, Perkembangan Pemikiran Falsafah Dalam Islam, Jakarta, Bumi Akasara

Zainuddin, M. Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam, Malang, Bayu Media, 2003

 

IV. Metode Kuliah:

Kuliah dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog dan diskusi. Sebelum kuliah berlangsung, mahasiswa diberi tugas untuk menulis makalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan secara kelompok untuk didiskusikan sesuai giliran yang telah ditentukan jadwalnya. Untuk tugas individu mahasiswa diberi tugas menulis resensi buku yang terkait dengan mata kuliah. Ditekankan buku yang diresensi adalah buku baru atau kurang dari satu tahun terbit. Kecuali buku lama yang menomental yang ditulis oleh para pakar, seperti Tahafut al-Falasifah karya al-Ghazali atau Tahafut at-Tahafut karya Ibn Rusyd.

 

IV. Sistem Penilaian:

 

Penilaian akhir meliputi:

 1. keaktifan mahasiswa di kelas dalam berdialog dengan dosen pembimbing;
 2. diskusi kelompok;
 3. tugas makalah atau resensi yang ditulis;
 4. ujian tengah semester (UTS);

5. ujian akhir semester (UAS);

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam sejahtera semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. pembawa risalah dan pembimbing umat. Buku yang berjudul: Tuhan, Alam dan Manusia: Perbandingan Pemikiran Falsafi Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rusyd dan Ibn Thufail yang ditulis oleh Saudara Drs. M. Zainuddin, MA. ini dimaksudkan sebagai salah satu guidance mata kuliah Filsafat Islam  mahasiswa fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Tentu buku ini bukan satu-satunya untuk mengantarkan mahasiswa pada kajian Filsafat Islam, tetapi paling tidak diharapkan mereka memiliki gambaran umum mengenai materi dan isi mata kuliah tersebut.  Buku ini banyak menyoroti masalah perbandingan konsep pemikiran para filosof Muslim mengenai isu-isu Teologis, kosmologis dan antropologis. Dengan kajian ini diharapkan mahasiswa dapat terbantu untuk mempelajari pokok-pokok pemikiran falsafi yang diformulasikan oleh para filosuf Muslim untuk kemudian membandingkan dengan referensi lain yang terkait dengan tema tersebut.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa fakultas Tarbiyah UIN Malang. Akhirnya kepada Allah SWT. kita memohon hidayah dan ridha-Nya. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji  syukur penulis ucapkan, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT akhirnya buku ini bisa hadir di tengah-tengah Anda. Buku yang penulis beri judul: Tuhan, Alam dan Manusia: Perbandingan Falsafi Antara Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rusyd dan Ibn Thufail ini diharapkan memiliki manfaat bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah Filsafat Islam.

Buku ini merupakan pengembangan materi kuliah yang disampaikan di kelas pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Malang. Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki  banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Mudah-mudahan dengan kritik dan saran tersebut bisa menambah kesempurnaan buku ini.

Tentu, penyelesaian buku ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu perlu penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin untuk disebutkan satu persatu, tetapi memiliki kontribusi yang cukup dalam penyelesaian penulisan buku tersebut. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang yang bersedia memberikan bantuan penerbitan buku ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon hidayah dan ma’unah-Nya, karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kasih dan Sayang.

 

Penulis

 

PERBANDINGAN KONSEP

I.  Konsep Tentang Tuhan

 1.        1.         Apakah wujud Tuhan dapat dibuktikan dengan akal?

    Al-Kindi (Ya)   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Ya) Ibn                 Rusyd (Ya)

 1.        2.         Apakah sifat-sifat Tuhan sama dengan wujud-Nya?

   Al-Kindi (Ya)   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak))  Ibn Thufail (Ya) Ibn Rusyd (Tidak)

 1.        3.         Apakah Tuhan menciptakan alam dengan bebas dan dalam tempo?

 Al-Kindi (Ya?)   Al-Farabi (Tidak)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail (Tidak) Ibn Rusyd    (Tidak)

 1.        4.         Apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang rinci (juz’i)?

     Al-Kindi (Tidak?)   Al-Farabi (Tidak)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail ( ya ) Ibn   Rusyd (Tidak)

 1.        5.         Apakah Tuhan yang menentukan perbuatan baik buruk manusia?

     Al-Kindi (Tidak)   Al-Farabi (Tidak)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail ( Ya? ) Ibn Rusyd (Tidak)

 1.        6.         Apakah zat dan sifat Tuhan merupakan satu kesatuan?

    Al-Kindi (Ya)   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail ( Ya ) Ibn Rusyd (Tidak)

 1.        7.         Apakah Tuhan  sebab bagi wujud alam ini?

   Al-Kindi (Ya)   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail (Ya  ) Ibn Rusyd (Ya)

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Konsep Tentan Alam

1. Apakah alam dunia ini hasil emanasi?

     Al-Kindi ( Tidak? )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Ya?) Ibn Rusyd    (Tidak)

 

 1. Apakah alam ini qadim dan kekal?

Al-Kindi (Tidak )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Ya ) Ibn Rusyd (Tidak)

 1. Apakah alam ini baru dan bermula?

Al-Kindi (Ya )   Al-Farabi ( Tidak )  Al-Ghazali (Ya )  Ibn Thufail (Tidak) Ibn Rusyd (Ya )

 1. Apakah alam diciptakan Tuhan dari tiada (creatio exnihilo)?

Al-Kindi (Tidak? )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail (Ya ) Ibn Rusyd (Ya?)

 

 

III. Konsep Tentang Manusia

 1. Apakah manusia mampu mencapai kebenaran melalui akal?

Al-Kindi (Tidak? )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Tidak? ) Ibn Rusyd (Ya)

 1. Apakah manusia menerima pengertian dari akal fa’al sentral yang berdiri sendiri di luar akal manusia?

Al-Kindi ( Ya?  )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Ya? ) Ibn Rusyd (  )

 1. Apakah manusia berkehendak bebas?

Al-Kindi (Ya ? )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail ( Ya? ) Ibn Rusyd   (Ya)

4.  Adakah kebangkitan jasmani sesudah mati?

Al-Kindi ( Ya? )   Al-Farabi (Tidak)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail (Tidak ? ) Ibn Rusyd (Tidak)

    5. Apakah jiwa manusia abadi?

Al-Kindi ( Ya )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Tidak)  Ibn Thufail (Tidak) Ibn Rusyd ( ? )

 1. Apakah hakikat manusia adalah jiwa dan roh?

Al-Kindi ( Ya )   Al-Farabi (Ya)  Al-Ghazali (Ya)  Ibn Thufail (Ya ) Ibn Rusyd ( Ya )

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Fuad. tt, Al-Mu’jam al-Mufahras li al-faz Al-Quar’an al Karim, Bairut,   Dar at-Turas al-‘Arabi.

 

Abdullah, Taufik dan Rusli Karim (eds). 1989,  Metodologi Penelitian

Agama,Yogyakarta, Tiara Wacana.

 

Al Ahwani, Fuad. A. 1993, Filsafat Islam, cet. V, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Al-‘Aini, Ahmad. tt. Umdat al-Qari’ Syarh Shahih al-Bukhari, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Ahwani, Fuad, 1962, Al-Falsafah al-Islamiyah, Mesir: Maktabah an-Nahdhah.

 

Ali, Asghar. 1993, Islam dan Pembebasan, (terj), Yogyakarta, LKiS

 

Ali, Yunasril 1991, Perkembangan Pemikiran Falsafah Dalam Islam, Jakarta, Bumi Akasara

Al-Qardhawi, Yusuf. 1989, Ar-Rasul wa-‘l-‘ilm, terj. Bandung, Rosda

Amin, Ahmad.1969, Fajr al-Islam, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

 

Ash-Shadr, Baqir,. 1994,  Falsafatuna, terjemahan Nur Mufid, Mizan, Bandung,

 

Bakker, Anton.  1986, Metode-metode Filsafat, Jakarta, Galia Indonesia

Beerling, D.F. .1988. Filsafat Dewasa ini, terj. Hasan Amin, Jakarta: Balai Pustaka.

Binti Syathi’, ‘Aisyah .1968.  At-Tafsir al-Bayan li al-Qur’an al-Karim, juz III, Mesir: Dar al-Ma’arif.

 

Daudy, Ahmad. 1984, Segi-segi Pemikiran Falsafi Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang

De Boer, 1961, The History of Philosophy in Islam, terj. E.R. Jones, New York: Dover Publication, Inc.

 

Departemen Agama RI. 1989, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang, Toha Putra

 

Djaelani, Abd. Qodir. 1993,  Filsafat Islam, Surabaya, Bina Ilmu,

 

Fakhry, Madjid, 1983, A History of Islamic Philosophy, New York: Colombia University Press.

 

Fatimah, Irma (ed). 1992, Filsafat Islam : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, Yogyakarta, LESFI

Ghallab, Muhammad .tt. Al-Ma’rifah ‘Inda Mufakkir al-Muslimin, Mesir: Dar at-Ta’lif  wa at-Tarjamah.

 

Hanafi, Ahmad. 1990, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

Hayan, Abu .1978.  Al-Bahr al-Muhith, juz XIII, Beirut: Dar al-Fikr.

Hitti, Philip .1970. The Arabs: A Short History, terj. Ushuluddin Hutagalung dkk., Bandung: Sumur Bandung.

Jujun S. Suriasumanteri, 1990, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jujun S. Suriasumantri, 1990, Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik, Jakarta: Gramedia.

 

Leaman, Oliver. 1989, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Rajawali Pers

 

Madkour, Ibrahim, 1995, Aliran dan Teori Filsafat Islam, Jakarta, Bumi Aksara

 

Madkour, Ibrahim. 1987, Filsafat Islam Metode dan Penerapan, Yogyakarta

Madkur, Ibrahim .1986. “Filsafat Islam dan Renaissans Eropa” Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan, Bandung: Pustaka.

Maghniyah, Jawad .1968. At-Tafsir al-Kasyif, jilid I, Beirut: Dar al-Malayin.

Magnis Suseno, Frans .1991.  Bersilsafat dari Konteks, Jakarta: Gramedia.

 

Mahmud, Abdul Halim .1979. Mauqif al-Islam Min al-Fanni, wal-’ilmi wal-falsafati,

Majid, Nurcholis. 1997, Kaki Langit Peradaban Islam, Jakarta, Paramadina

 

Mastuhu dan Deden Ridwan (eds). 1988, Tradisi Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu, Bandung, Pusjarlit.

 

Mustofa, A, 1997, Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Dakwah dan Usuluddin, Jakarta, Remaja Putera.

 

Nasr, Hoessein. 1996, Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Genosis, terj. Bandung,

 

Nasution, Harun. 1973, Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

 

Nasution, Harun. 1979, Kedudukkan Akal Dalam Islam, Jakarta, Yayasan Idayu.

 

Nasution, Hasyimsyah. 1999, Filsafat Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama

 

Nasution, Muhammad Yasir, 1988, Manusia Menurut Al-Ghazali, Jakarta, Rajawali Press.

Nouruzzaman Shiddiqi, 1986, Tamaddun: Bunga Rampai Sejarah Muslim, Jakarta: Bulan Bintang.

Poeradisastra .1986. Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern, Jakarta: P3M.

 

Poerwantara, dkk. 1993, Seluk Beluk Filsafat Islam, PT. Remaja Rosdakarya,

 

Qadir, C.A., 1989, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

 

Syarif, M.M., 1996. Para Filosof Muslim, Bandung,  Mizan.

Watt, W. Montgomery .1987. Islamic Theology and Philosophy, terj. Umar Basalim, Jakarta: P3M.

Yazdi, Mahdi Ha’iri, 1994. Ilmu Hudhuri, Prinsip-Prinsip Epistemologi dalam Islam, Bandung, Mizan.

 

Zainuddin. M. 2003. Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam, Malang: Bayumedia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS  (i)

KATA PENGANTAR DEKAN  (ii)

DAFTAR ISI  (iii)

BAB  I      PENDAHULUAN (1)

BAB II  FILSAFAT ISLAM: PENGERTIAN, SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN (7)

 1. Pengertian Filsafat Islam (7)
 2. Filsafat, Ilmu dan Agama (9)
 3. Faktor-Faktor Timbulnya Filsafat Islam (17)
 4. Gerakan Keilmuan Islam dan

Pengaruhnya Terhadap Renaissance (26)

BAB III  MENGENAL FILOSUF MUSLIM

DAN PEMIKIRANNYA (41)

A. FILSAFAT KETUHANAN  (41)

 1. AL-KINDI  (41)
 2. AL-FARABI  (48)
 3. AL-GHAZALI (53)
 4. IBNU THUFAIL (60)
 5. IBNU RUSYD (63)

B. FILSAFAT ALAM  (70)

 1. AL-KINDI (70)
 2. AL-FARABI (71)
 3. AL-GHAZALI (73)
 4. IBNU THUFAIL (75)
 5. IBNU RUSYD (76)

 

 

C. FILSAFAT MANUSIA (78)

 1. AL-KINDI  (78)
 2. AL-FARABI (80)
 3. AL-GHAZALI (84)
 4. IBNU THUFAIL  (88)
 5. IBNU RUSYD (89)

BAB IV. PENUTUP  (91)

 

DAFTAR PUSATAKA (95)

LAMPIRAN

TUHAN, ALAM DAN MANUSIA

Perbandingan Pemikiran Falsafi

(Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rusyd dan Ibn Thufail)

Oleh :

Drs. M. Zainuddin, MA.

2006

Skip to toolbar