Pemikiran Islam Tradisional dan Kontemporer

 

Tujuan:

 

Topik Pembahasan:

Timbulnya Sekte-sekte  dalam Islam:

Khawarij: Sejarah dan ajarannya

Murji’ah: Sejarah dan ajarannya

Qadariyah dan Jabbariyah: Sejarah dan ajarannya

Mu’tazilah: Sejarah dan ajarannya

Ahlussunnah: Sejarah dan Ajarannya

Syi’ah: Sejarah dan ajarannya

Munculnya Filsafat Islam: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya;

Filsafat Islam di Dunia Timur dan Pemikiran Para Tokohnya:

a. Al-Kindi                        : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b. Al-Farabi                       : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

c. Ibn Sina                         : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

d. Ibn Maskawaih             : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

e. Al-Ghazali                     : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

f. Ikhwan as-Shafa            : Gerakan dan Pemikirannya

g. As-Syuhrawardi            : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

Filsafat Islam di Dunia Barat dan Tokoh-tokohnya:

a. Ibn Bajah                       : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b. Ibn Thufail                    : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

c. Ibn Rusyd                     : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikirany

Filsafat Islam Pasca Ibn Rusyd dan Tokoh-tokohnya:

a.Nasiruddin Thusi            : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

b.Mulla Sadra                    : Riwayat Hidup, Karya dan Pemikiranya;

Pengertian Tasawuf dan kedudukannya dalam ajaran Islam

Sejarah pertumbuhan dan perkembanganTasawuf

Jenis-jenis tasawuf: falsafi, ilmi dan amali

Jalan Menuju Tuhan: taubat, sabar, faqr, tawadhu’, tawakkul, ridha mahabbah, qona’ah, zuhud dan ma’rifah

Relasi antara syariah, thariqat dan ma’rifah

Para tokoh Sufi:

  1. Zunun al-Mishri dan konsep ma’rifat
  2. Rabi’ah ‘Adawiyah dan konsep mahabbah
  3. Al-Busthami dan konsep fana’, baqa’ dan ittihad
  4. Al-Hallaj dan konsep hulul
  5. Ibn ‘Arabi dan konsep wahdat al-wujud
  6. Al-Jilli dan konsep insan kamil

Beberapa aliran tarekat dan tokoh-tokohnya: Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah dst.

Tasawuf dalam kehidupan modern

Pembaruan dalam Islam:

Gerakan Hanbalian

Gerakan Ibn Taimiyah

Gerakan Wahabi

Gerakan al-Afghani, Abduh dan Rosyid Ridha

Pembaruan di Indonesia: (Kaum Padri, al-Irsyad dan Jami’at al-Khair, Muhammadiyah dan Persis, Syarikat Islam dan Jong Islamiten Bond, NU, Masyumi).

Islam Kontemporer di Indonesia:

Pergumulan umat Islam dalam Indonesia Baru

Agama, Negara dan politik.

NU, Islam dan Asas Tunggal

NU, Islam dan wawasan kebangsaan.

Munculnya Partai-partai Islam di Indonesia

 

Referensi:

 

‘Athif al-‘Iraqi. 1984. Tsaurat al-‘Aqli Fi-’l-Falsafat al-Arabiyyah. Kairo, Dar al-Ma’arif.

A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Perkembangannya Islam di Indonesia,  Semarang, al-Ma’arif, 1993

A.Mustofa. 1997, Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Dakwah dan Usuluddin, Komponen MKDK, Bandung, Pustaka.

Abd. Qodir Djaelani. 1993,  Filsafat Islam, Surabaya, Bina Ilmu,

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta,

Abdurrahman Wahid, 1987, “Tradisi Keilmuan Dalam Islam” dalam Tantangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: L P M UII.

Abdussalam, 1983, Sains dan dunia Islam, terj. Baiquni, Bandung pustaka.

Abu Bakar aceh, Pengantar sejarah Sufi dan Tasawuf

Abu Baklar Aceh, Perbandingan Mazhab Syi’ah Solo, Ramadhani 1984.

Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (Bandung : Mizan, 1984)

Ad-Dihlawi.1981. Mukhtashar at-Tuhfah al-Isna Asyariyah, (Turki: Isik Kitabevi,

Agama,Yogyakarta, Tiara Wacana.

Ahmad Amin. 1972. Yaum al-Islam, Mesir, Maktabah al-Nahdhah.

Ahmad Amin. tt. Dhuha al-Islam, Juz III (Mesir: Maktabah an-Nahdhah)

Ahmad Daudy. 1984, Segi-segi Pemikiran Falsafi Dalam Islam, Jakarta,

Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam, Jakarta, Pustaka al-Husna,.

Ahmad Hanafi, Pengantar Theologi, Jakarta, Bulan Bintang,

Ahmad Hanafi. 1982, Pengantar Filsafat Islam, Bulan Bintang, Jakarta

Ahmad Syalabi, 1978. Mausu’at at-Tarikh al-Islami, Juz III Mesir: Maktabah an-Nahdhah

Ahmad Syalabi, 1978. Mausu’at at-Tarikh al-Islami, Juz III Mesir: Maktabah an-Nahdhah

Akbar S Ahmed. 1992. Citra Muslim, Tinjauan Sejarah dan Sosiologi, terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub, Jakarta, Erlangga.

Al Ahwani, Fuad. A. 1993, Filsafat Islam, cet. V, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah.

al-Ghazali, Ihya’Ulum al-Din. Jilil III dan IV

Al-Ghazali. 1972. Tahafut al-Falasifah. Bairut, Dar al-Kutub al-‘Araby.

al-Kalabazi, At-Ta’arruf li Mazhab at-Tasawuf

al-Qusyairi, Ar-Risalah al-Qusyairiyyah

al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman

Andre Feillard, NU VIS a VIS Negara, Yogyakarta, LKiS

Anees, Munawar Ahmad, 1991, “Menghidupkan Kembali Ilmu” dalam Al-Hikmah, Juranal Studi-studi Islam, Juli-Oktober, Bandung:

Arkoun. 1986. Tarikhiyyah al-Fikr al-‘Araby al-Islamy. Bairut, Markas al-Inma’ al-‘Araby.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr

Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajawali Press

Bakker, Anton.  1986, Metode-metode Filsafat, Jakarta, Galia Indonesia

Bandung,

Bandung, Sumur Bandung

Baqir, Ash-Shadr. 1994,  Falsafatuna, terjemahan Nur Mufid, Mizan, Jakarta

Bulan Bintang

Dawam Raharjo, (ed.) Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M.

De Boer. tt. The History of Philosophy in Islam. New York, Dover Publication Inc.

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta, LP3ES, 1982.

Gibb H.A.R.& J.H.Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, Zuzac & co.

Haidar Bagir (Ed), Satu Islam Sebuah Dilema, Jakarta, Mizan

Hamka, Tasawuf dari Abad ke Abad

Hamka, Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya

Hanafi, Ahmad. 1990, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

Harun Nasution,  Filsafat dan Mistisme dalam Islam

Harun Nasution, 1991, Pembaharuan Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986,

Hasan al-Idrus, Penyebaran Islam di Asia Tenggara, Jakarta, Lentera 1996.

Hasan Ibrahim Hasan, At-Tarikh al-Islami,

Hefner, Robert W. 2000. Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia, Princeton University Press.

Hitti, Philip K, 1970, The Arabs: A short History, terj. Ushuluddin Hutagalung, Bandung, Sumur Bandung

Husen. Nasr 1970, Science and Civilization in Islam, The New American Library.

Ibn Rusyd. tt. Tahafut at-Tahafut. Mesir, Dairat al-Ma’arif.

Ibnu Hisyam, As-Sirah An-Nabawiyah, jilid IV

Ibrahim Madkour. 1987, Filsafat Islam Metode dan Penerapan, Yogyakarta

Ibrahim Madkur, 1986, “Filsafat Islam dan Renaissance Eropa” dalam Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan, Bandung; Pustaka.

Irma Fatimah (ed). 1992, Filsafat Islam : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, Yogyakarta, LESFI

KH. Darwis, Gud Dur, NU dan Nasyarakat Sipil, Yogyakarta, LKiS

Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi , Mizan Bandung.

Kuntowijoyo, 1994, Dinamika sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta, Shalahuddin Press.

M. A.Jabbar Beg, 1980. Islam and Western Concepts of Civilization, Kuala Lumpur, The University of  Malaya Press.

Masdar F. Masudi, Agama Keadilan,  Jakarta, Pustaka Firddaus, 1991.

Mastuki (ed), Pemikiran KH. Ahmad Siddiq, Jakarta Logos

Munawir Syazali, Islam Politik dan Negara, INIS

Muslim Abdurrahman, Islam Transformatif,  Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997

Muzammil, NU Liberal, Bandung, Mizan, 2002

Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Bandung, Mizan, 1990.

Nasr, Hoessein. 1996, Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Genosis,

Nasr, Hoessein. 1996, Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Genosis,

Nasution, Harun. 1973, Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang,

Nasution, Harun. 1979, Kedudukkan Akal Dalam Islam, Jakarta, Yayasan Idayu.

Nasution, Hasyimsyah. 1999, Filsafat Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama

Nicholson, Reynold, The Mystics of Islam

Nourouzzaman As-Shiddieqi. 1985. Syi’ah dan Khawarij dalam Perpektif Sejarah, Yogyakarta: PLP2M.

Nourouzzaman As-Shiddieqi. 1985. Syi’ah dan Khawarij dalam Perpektif Sejarah, Yogyakarta: PLP2M.

Nouruzzaman Shiddiqi, 1986, Tamaddun: Bunga Rampai Sejarah Muslim, Jakarta: Bulan Bintang.

Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Paramadina.

Nurcholish Madjid, 1992, Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan, Bandung, Mizan.

Oliver Leaman. 1989, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta, Rajawali Pers

Poeradisastra, 1986, Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern, Jakarta: P3M.

Rajasa Mu’tasim, Bisnis Kaum Sufi: Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri

Sardar, Ziauddin, 1988, Islamic Future, Malaysia: Selangor Darul Ehsan.

Sardar, Ziauddin, 1988, Islamic Future, Malaysia: Selangor Darul Ehsan.

Sardar, Ziauddin, 1989, The Future of Muslim Civilization, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

Sardar, Ziauddin, 1989, The Future of Muslim Civilization, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

Sardar, Ziauddin, 1989, The Future of Muslim Civilization, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

Schimmel, Annemarie, Mystical Dimesions in Islam

Sirhindi, pertemuan antara Tasawuf dan Syari’ah

Stoddard, Lothrop, 1922, The New World of Islam, New York, dikutip dari C.A Qadir.

Stoddard, Lothrop, 1922, The New World of Islam, New York, dikutip dari C.A Qadir.

Syafii Ma’arif, Islam, Politik dan Negara, Jakarta, LP3ES

Syakib Arselan, 1984, “Kemunduran Kita dan Sebab-Sebabnya” dalam John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Jakarta: Rajawali.

Syarif, M.M., 1996. Para Filosof Muslim, Bandung,  Mizan.

terj. Bandung, Pustaka

Thabari, Tarikh al-Umam wa ‘l-Muluk, jilid II

Thabari, Tarikh al-Umam wa ‘l-Muluk, jilid II

Thohir Abdul Muin, Ilmu Kalam, Jakarta, Wijaya, 1975

Umar Asasuddin Sokah, 1990, Lenyapnya Islam di Spanyol, Makalah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Watt, W. Montgomery,  1967, A History of Islamic Spain, Edinburg: The University

Yunasril Ali 1991, Perkembangan Pemikiran Falsafah Dalam Islam, Jakarta, Bumi Akasara

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *