GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN

Mata Kuliah         : ILMU KALAM

Komponen            : M.K. Pilihan

Bobot                    : 2 SKS

Pembina                : Drs. M. Zainuddin, MA.

 

Tujuan:

 1. Agar mahasiswa mampu memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan Ilmu Kalam;
 2. Agar mahasiswa memahami munculnya sekte-sekte dalam Islam dan masalah yang ditimbulkannya.

 

Kuliah I:  Topik Pembahasan

1. Pengertian dan kedudukan ilmu tauhid dalam ajaran Islam serta nama lain dari ilmu tauhid.

 

Referensi:

Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1987, hal. 11-48.

Abdul Aziz Dahlan, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam, Jakarta, penerbit Cipta, 1987, hal. 13-51.

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986, hal. 1-10

———————, Teologi Islam (Ilmu Kalam), Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hal. 3-28.

 

Kuliah II: Topik Pembahasan

 1. Aspek-aspek Tauhid: Tauhid Zat, Tauhid Sifat dan Tauhid Af’al.
 2. Jenis-jenis Tauhid: Rububiyah dan Uluhiyah.

 

Referensi:

Mahmud Syaltut, al-Islam: Aqidah wa syari’ah, Bairut, Dar al-Syuruq, 1985 hal, 52-68.

Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, Jakarta, Bulan Bintang.

Thohir Abdul Muin, Ilmu Kalam, Jakarta, Wijaya, 1975, hal.5-25.

 

Kuliah III: Topik Pembahasan

 1. Konsepsi: iman, kufur, syirik dan khurafat.
 2. Iman dan amal saleh: Dua ajaran yang tak terpisahkan.

Referensi

Hasan Hanafi, Agama, ideologi dan Pembangunan, Jakarta, P3M, 1991

Asgar Ali, Islam, Agama Pembebasan, Yogyakarta, LKiS, 1997

Kuliah IV: Topik Pembahasan

 1. Latar Belakang Timbulnya Sekte-sekte  dalam Islam

 

Refensi

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta,

Haidar Bagir (Ed), Satu Islam Sebuah Dilema, Jakarta, Mizan 1985, hal

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986, hal. 1-10

Masyhur Amin (Ed), Teologi Pembangunan, Yogyakarta, Lakpesdam NU.

                                                                                         

Kuliah V: Topik Pembahasan

 1. Khawarij: Sejarah dan ajarannya

 

Referensi

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal. 35-51

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal 11-21.

Nourouzzaman As-Shiddieqi. 1985. Syi’ah dan Khawarij dalam Perpektif Sejarah, Yogyakarta: PLP2M.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 114-137.

 

Kuliah VI: Topik Pembahasan

 1. Murji’ah: Sejarah dan ajarannya

 

Referensi

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal 50-64.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah. Hal. 213

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 114-137.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy, hal. 36.

 

Kuliah VII: Topik Pembahasan

1. Qadariyah dan Jabbariyah: Sejarah dan ajarannya

 

Referensi

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 85-105.

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986, hal. 31-37.

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal 50-64.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah, hal. 213

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 114-137.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy, hal. 36.

 

Kuliah VIII: Topik Pembahasan

1. Mu’tazilah: Sejarah dan ajarannya

 

Referensi

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 65-91

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986, hal. 38-60

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal. 65-91.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah. Hal. 235.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 43-84.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy, hal. 73-87

 

Kuliah IX: Topik Pembahasan

1. Ahlussunnah: Sejarah dan Ajarannya

Referensi

Ahmad Hanafi, Pengantar Theologi, Jakarta, Bulan Bintang, 1985 hal.104-134.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 65-91

Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan, Jakarta,  UI Press, 1986, hal. 61-78.

Abdul Aziz Dahlan. 1987. Sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam, jakarta, Bennabi Cipta, hal. 92-171.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah. Hal. 235.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 43-84.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy, hal. 73-87

———————-, Teologi Islam, 58-71.

Nurcholish Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban, hal 269-285.

Muhammad al-Abd, al-Ushul al-Fikriyyah li mazhab ahl Sunnah, Dar al-Nahdhah al-Tarbiyah.

Kuliah X: Topik Pembahasan

1. Syi’ah: Sejarah dan ajarannya

Referensi

Abu Baklar Aceh, Perbandingan Mazhab Syi’ah Solo, Ramadhani 1984.

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr hal. 146.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy, hal. 17, 35- 64-72, 121-128.

———————-, Teologi Islam, 58-71.

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah. Hal. 235.

Nourouzzaman As-Shiddieqi. 1985. Syi’ah dan Khawarij dalam Perpektif Sejarah, Yogyakarta: PLP2M.

 

Metode Kuliah:

Kuliah dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog dan diskusi. Sebelum kuliah berlangsung, mahasiswa diberi tugas untuk menulis makalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan secara kelompok untuk didiskusikan sesuai giliran yang telah ditentukan jadwalnya. Untuk tugas individu mahasiswa diberi tugas menulis resensi buku yang terkait dengan mata kuliah. Ditekankan buku yang diresensi adalah buku baru atau kurang dari satu tahun terbit. Kecuali buku lama yang menomental yang ditulis oleh para pakar, seperti Maqqalat –nya al-Asy’ari.

 

Sistem Penilaian:

Penilaian akhir meliputi:

 1. keaktifan mahasiswa di kelas dalam berdialog dengan dosen pembimbing;
 2. diskusi kelompok;
 3. tugas makalah atau resensi yang ditulis;
 4. ujian tengah semester (UTS);
 5. ujian akhir semester (UAS);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI

 

 

Abu Bakar Aceh, Perbandingan Mazhab Syi’ah Solo, Ramadhani 1984.

Abu Bkar Aceh. 1980. Syi’ah Rasionalisme dalam Islam, Solo: Ramadhani

Ad-Dihlawi.1981. Mukhtashar at-Tuhfah al-Isna Asyariyah, (Turki: Isik Kitabevi,

Ahmad Amin. 1972. Yaum al-Islam, Mesir, Maktabah al-Nahdhah.

Ahmad Amin. tt. Dhuha al-Islam, Juz III (Mesir: Maktabah an-Nahdhah

Ahmad Hanafi, Pengantar Teologi Islam, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1987

Ahmad Syalabi, 1978. Mansu’at at-Tarikh al-Islami, Juz III Mesir: Maktabah an-Nahdhah

Al-Asy’ari. 1.969. al-Maqalat al-Islamiyin wakhtilaf al-Mushallin, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah.

Asgar Ali, Islam, Agama Pembebasan, Yogyakarta, LKiS, 1997

As-Syahrastani, tt. Al-Milal wan Nihal, Beirut: Dar al-Fikr

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajawali Press

Fatchullah Khalif. 1979. Kitab at-Tauhid Lil Imam Abu Manshur, AlMahtabah Al-Islamiyyah, Istanbul,

Fazlurrahman. 1984. Islam.  diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.

Gibb H.A.R.& J.H.Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, Zuzac & co.

Guillaume, Alfrsd .1956. Islam, England, Pinguin Books.

Harun Nasution, Teologi Islam (Ilmu Kalam), Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Harun Nasution. 1974. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: Bulan Bintang

Harun Nasution. 1989. Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta, UI Press.

Hasan Hanafi, 1992, Agama, Ideologi, dan Pembangunan, terj. Sonhaji Soleh, Jakarta, P3M.

Hasan Ibrahim Hasan, At-Tarikh al-Islami,

Ibnu Hisyam, At-Tarikh An-Nabawiya, jilid IV,

M. Zainuddin, Syi’ah Isna ‘Asyariyah dan Konsep Imamah-nya, makalah, Pascasarjana, 1991.

M. Zainuddin. 1988. Proses Terbentuknya Khilafah Khulafa’ ar-Rasyidin, Surabaya: Majalah Aula

Mahmud Syaltut, al-Islam: Aqidah wa syari’ah, Bairut, Dar al-Syuruq, 1985.

Montgomery Watt, Islamic Philosophy,

Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, Jakarta, Bulan Bintang.

Muhammad Abu Zahrah. 1946. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Juz I, Dar al-Fikr al-Arabi,.

Nourouzzaman As-Shiddieqi. 1985. Syi’ah dan Khawarij dalam Perpektif Sejarah, Yogyakarta: PLP2M.

Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Paramadina.

Syalabi, Mausu’at al-Tarikh al-Islami,

Thabari, Tarikhul-Umam wal-Muluk, jilid II

Thohir Abdul Muin, Ilmu Kalam, Jakarta, Wijaya, 1975

Yousoef Souyb. 1982. Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran Sekte Syi’ah,  Jakarta: al-Husna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *